Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 17:8 – a country with so many industrial areas

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

a country with so many industrial areas

so many manufacturers of tears

.

according to the yearly report

the highest productivity

achieved

in the manufacture of tears

.

The Department of Transport thought of all kinds of possible toll rates

The Police Department thought of all kinds of fines

The Department of Finance thought of all kinds of taxes

The manufacturers of tears didn’t give a sh..

it was operating overnight

surpassing any sale target void of a funeral

.

it’s very good at reserving its resources

or has it become an industrial super

power?

it manufactures

the waste of the past

like 

memories

like history

like the 81 days and nights

.

the images wading 

across the river

the images confiscated

still dangling

ever falling

like tears

the workers still collecting their due wages

even when the products were faulty

since the factory owners were aware

that it was no fault of their workers

.

the errors

caused by loudmouth bosses

throwing their fist around

bullshitting

looking for a pair of balls 

not so small

chafing

rubbing the crotch of their pants.

_____

 

đất nước quá nhiều khu công nghiệp

quá nhiều nhà máy nước mắt

theo báo cáo hàng năm

năng suất cao nhất

đã đạt được

bởi nhà máy nước mắt

khi Bộ Giao Thông Vận Tải nghĩ ra mọi thứ lệ phí

Bộ Công An nghĩ ra mọi mức phạt

Bộ Tài Chính nghĩ ra mọi mức thuế

nhà máy nước mắt vẫn không sợ

nó đang làm việc cả ca đêm

vượt doanh thu mà không cần tang lễ

nó rất tiết kiệm nguyên liệu

hay nó đã thành siêu

công nghệ?

nó tái chế

các chất thải của quá khứ

như

kỷ niệm

như lịch sử

như 81 ngày đêm…

những hình ảnh phải lội

qua sông

những hình ảnh bị-thu-hồi

vẫn lơ lửng

không rơi

như nước mắt

người công nhân vẫn nhận đủ tiền lương

dù những sản phẩm bị lỗi

vì các ông chủ của nhà máy biết

công nhân không có lỗi

lỗi là của

những ông chủ đang nói to

và vung tay chém

gió

để đi tìm bộ phận không nhỏ

đang cọ

vào đáy

quần…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s