Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 9:10 – After the sentencing, the folded verdict was tucked away in a pocket

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

After the sentencing,

the folded verdict was tucked away in a pocket

it may yellow,

like their yellow teeth

.

turned into scraps

you becoming a faded memory

.

oh, why did they not think at the moment they print the verdict

as time goes by it won’t age

like the bedsheets

that wraps them up night after night

.

your life

also have been folded

so later when unfolded

like when they open an envelope

full of letters

.

it’s not just a poem

or land lease agreement

it’s tears

the day

you come home

to a nation

overwhelmed by affliction

welcomed tribulation

relished in guns and ammunition

a lamb to the slaughter

nationals

gradually an inch at a time

the growing madness like the subject of history

_____

Sau khi tuyên án,

bản án được gấp lại bỏ vào trong túi áo.

nó có thể ố vàng

như hàm răng của họ

nó thành phế liệu

bạn thành lãng quên

ồ, sao họ không nghĩ tới lúc mẩu giấy in bản án

theo thời gian nó không già đi như bạn

nó lớn lên như một tấm vải trải giường

phủ lên họ mỗi đêm

cuộc đời của bạn

cũng được gấp lại

để sau này khi mở chúng ra

như người ta vẫn mở một phong bì

đầy chữ

nó không chỉ là một bài thơ

hay tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

nó là nước mắt

ngày về

của bạn

và một dân tộc

hay hoạn nạn

thích hoạn nạn

ham vãi đạn

thí mạng

nhân dân

dần dần

như môn lịch sử

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s