Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 9:17 – When people sleep, I could hear a sound.

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

When people sleep

I could hear a sound.

resounding

not snoring

.

a mark left behind

some sort of trauma

.

or, possibly

a call from somewhere

.

buried beneath piles of rumble

finding it is impossible

.

a sound bounced off

a bunch of noise

like birdsongs in a cage

uniform(dull)

.

all that 

for the boring speeches

that we’ve already heard

and rejected.

.

often not because it’s not an evil deed passed down by the gods

throwing us into the fire

to hear the honking

.

all they usually need

to tune in was a love sound 

.

Hence now we’re here

in despair 

hoping to hear in the hot f-f-f-fire

the sound of honking like that of a jackass

_____

Có một âm thanh tôi nghe thấy

khi những người khác đang ngủ.

vang vang

không phải tiếng ngáy

một dấu vết còn lại

của một ám ảnh

hoặc, có thể

một cuộc gọi từ một nơi nào đó

chôn trong lòng những nặng nề mà

tìm kiếm nhưng không thấy

một phản ứng âm thanh

một giọng nói bầy đàn

như đàn chim sáo trong lồng

tao tác

cho tất cả các bài phát biểu

lải nhải

mà chúng ta đã nghe

và từ chối…

đôi khi không phải các vị thần chơi ác

đẩy chúng ta vào lửa

để nghe kêu quang quác

họ nhiều khi chỉ cần

một tiếng động vui tai của họ

nên bây giờ chúng ta ngồi đây

vô vọng rồi hy vọng

trong lừa ưa lưa hỏi lửa

nóng. và kêu to như lừa…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Lê Vĩnh Tài | no. 9:17 – When people sleep, I could hear a sound.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s