Categories
POETRY/THƠ

Inra Sara | APSARA (1)

Inra Sara, the poet and critic born 20 September 1957 in Làng Chăm Mỹ Nghiệp, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

to return as rocks. Once
and forever. Ap sa ra Ap
s a r a.

By Inra Sara, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

APSARA

Time as rocks she slept, me
thinking I could her – my dream
dreaming of her. Her wishing to escape this life

rocks, I believed she could – me
craving for her. She asked to leave
a lifetime in rocks, I knew she could

– softly me touching her. Me crashing
hard into her, her voice shattered.
Her singing, as I

woke her. She is – the lines
silhouette, the rhythmic height
of laughter. Apsara A sa ra

I called her name – her stepping out
dancing dancing prancing
danced. Her present in this lifetime

her presence known. A lifetime
Celebrating her, her sad. Her silent
– day, month, years, centuries

millenniums. She turned, left
won’t stay. I couldn’t call. Her
collapsing. yearning for the rocks

to return as rocks. Once
and forever. Ap sa ra Ap
s a r a.

(January 2020)
_____

Thuở em ngủ quên trong đá, tôi
nghĩ có thể em có – tôi mơ
mộng em. Khi em ước thoát đời

đá, tôi tin em sẽ có – tôi
thèm khát em. Lúc em đòi rời
kiếp đá, tôi biết em chắc có

– tôi khẽ chạm vào em. Tôi vỗ
mạnh vào em, em vỡ tiếng nói.
Em cất tiếng hát, khi tôi đánh

thức em. Em đã có – đường nét
và hình khối, dáng đứng với điệu
cười. Apsara Ap sa ra

Tôi gọi tên em – em bước ra
và nhảy múa nhảy múa nhảy
múa. Người đời thấy em có mặt

biết em đang có mặt. Thuở đời
tung hô em, em buồn. Em nín
lặng – ngày, tháng, năm, thế kỉ

và thiên kỉ. Em ngoảnh đi, không
thể níu. Tôi không thể gọi. Em
sụp đổ. Em mong về với đá

quyết trở lại kiếp đá. Một lần
và vĩnh viễn. Ap sa ra Ap
s a r a.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Inra Sara | APSARA (1)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s