Categories
POETRY/THƠ

Trúc Thông | By the river, the constant wind (1)

Trúc Thông (1940-2021), the Vietnamese poet was born Đào Mạnh Thông in the province of Bình Lục, Hà Nam. Other pen names: Linh Vân, Chiêu Thương. Genre of composition: poetry, critical theory and educational research. He was an editor for the Literature Department of the Voice of Vietnam.

Published work:
– Chầm chậm tới mình (NXB Tác phẩm mới, 1985)
– Maratông (1993)
– Thời yêu thương của Đào Cảng
– Một ngọn đèn xanh

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Trúc Thông, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

By the river, the constant wind

.

The rustling dried leaves by the river

By the river, the constant wind, waiting

Waiting for thy return

Home, for the last time… Just this once

Return to love the running waters

Return to the melancholy of your youth

Save thus, the last teardrop

My father’s form on my mother’s grave

The old areca tree, the porch

Feel once more from the river afar, the breeze

Allow me mother, to shorten the path so near

Once more… Before you leave, oh slow, slowly please

.

December 2021

_____

Bờ sông vẫn gió

.

Lá ngô lay ở bờ sông

Bờ sông vẫn gió người không thấy về

Xin người hãy trở về quê

Một lần cuối… Một lần về cuối thôi

Về thương lại bến sông trôi

Về buồn lại đã một thời tóc xanh

Lệ xin giọt cuối để dành

Trên phần mộ mẹ nương hình bóng cha

Cây cau cũ, giại hiên nhà

Còn nghe gió thổi sông xa một lần

Con xin ngắn lại đường gần

Một lần… Rồi mẹ hãy dần dần đi

_____

Trúc Thông (1940-2021), the Vietnamese poet was born Đào Mạnh Thông in the province of Bình Lục, Hà Nam. Other pen names: Linh Vân, Chiêu Thương. Genre of composition: poetry, critical theory and educational research. He was an editor for the Literature Department of the Voice of Vietnam. 

Published work:

– Chầm chậm tới mình (NXB Tác phẩm mới, 1985)

– Maratông (1993)

– Thời yêu thương của Đào Cảng

– Một ngọn đèn xanh

Source: thivien.net

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Trúc Thông | By the river, the constant wind (1)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s