Categories
POETRY/THƠ

Đinh Trường Chinh | autumn canvas – tranh thu (19)

Đinh Trường Chinh born 1970 in Tan Dinh, Saigon, Vietnam. The American-Vietnamese poet and artist, computer engineer currently lives and work in Virginia, U.S.A.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. A practicing pharmacist, who currently lives and works in Western Sydney, Australia.

by Đinh Trường Chinh, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

.

last night

I, by her hand, lead her into

the canvas

we’re wandering

and wandering

beneath a canopy of autumn

yellowing

.

us

surpassing the inclines

knocking upon the doors with lights on

passing hues

fresh still, dripping.

.

lost inside the canvas

lost in autumn

lost in secrets

beguiling

until one moment of realisation

there was no escaping

the painting.

.

us

laying down

like two leaves 

to a point of crumbling desiccation

.

us

laying down

in pieces

to sleep thus

autumn

.

November 2018

_____

đêm qua
tôi cầm tay dắt nàng vào
một bức tranh
chúng tôi đi
mãi miết đi
dưới cánh rừng thu
vàng quánh ấy
.
chúng tôi
đi qua những dốc đèo
gõ cửa những ngôi nhà còn ánh điện
đi qua những sắc màu
đang tươi chảy.
.
đi lạc trong bức tranh
đi lạc trong mùa thu
đi lạc trong những bí mật
đang mời gọi
cho đến lúc nhận ra rằng
không có cách nào bước ra khỏi
bức tranh ấy.
.
chúng tôi
nằm xuống
như hai chiếc lá
cho đến lúc rã khô .

.

chúng tôi 

nằm xuống

rã mục

một giấc ngủ

mùa thu

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s