Categories
ART POETRY/THƠ

Đinh Trường Chinh | chaconne (8)

Đinh Trường Chinh born 1970 in Tan Dinh, Saigon, Vietnam. The American-Vietnamese poet and artist, computer engineer currently lives and work in Virginia, U.S.A.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. A practicing pharmacist, who currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Đinh Trường Chinh , translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

.

a day

with nothing to do

I would sit by the guitar

an old guitar

I would sit and  listen to Bach’s chaconne 

the whole night

some movements 13 minutes 57 seconds long

some notes played over and over again

like the night

.

many are nights (for me)

life’s dropped like guitar strings

day after day never tightened

many are days 

playing over and over again

like the notes in chaconne

then

many are the poems with

copy & paste

bits of my life

.

thrown away

in the bedside bin

the next morning

.

December 2020

~~~~~

một ngày

không có gì làm

tôi ngồi lên dây đàn

một chiếc đàn đã cũ

rồi tôi ngồi nghe chaconne của bach

hết một đêm

những đoạn dài 13 phút 57 giây

những nốt nhạc cứ lập đi lập lại

như đêm

.

tôi đã có những đêm

đời chùng xuống như sợi dây đàn

lâu ngày không buồn lên

tôi đã có những ngày

lập đi lập lại

như những nốt nhạc chaconne

rồi

tôi có những bài thơ

copy & paste

đời mình vào đó

.

rồi ném vào thùng rác

cạnh giường

sáng hôm sau

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s