Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 11:17 – void of the vernacular, meaning is void of interpretation

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

void of the vernacular

meaning is void of interpretation

void of critique

.

the nation ambushed

by hidden faces and the dark

.

without the vernacular

they now have no use for metaphors

symbolisms, or imagination

.

destruction and new life

creation and degradation

broken pieces

broken pieces inside broken pieces

.

a giant inside a giant

a zoo for some

terrifying consequences

.

they dare to go on and on about

a pig

a monkey

a cow

.

the poem

sound in our marrow

is but a bird

a bird a bird

a bird flying inside a bird

ah uhm

sinking 

_____

không còn ngôn ngữ

ý nghĩa không có nghĩa

sẽ không có lời chỉ trích

đất nước im lặng trong sự phục kích

của giấu mặt và bóng đêm

không có ngôn ngữ

như bây giờ người ta không sử dụng phép ẩn dụ

biểu tượng, hoặc tưởng tượng

những gì phá hủy và sinh sản

những gì tái tạo và phân tán

những gì mảnh vỡ

và mảnh vỡ bên trong mảnh vỡ

một mô hình khổng lồ trong một mô hình

có người thấy giống như trại súc vật

sau đó vỡ mật

người ta chỉ dám ví von

một con heo

một con khỉ

một con bò

bài thơ

tận trong xương tủy của mình

chỉ là một con chim

một con chim một con chim

một con chim bay trong một con chim

á a

chìm lỉm…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Lê Vĩnh Tài | no. 11:17 – void of the vernacular, meaning is void of interpretation”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s