Categories
POETRY/THƠ

Hoàng Xuân Sơn | L e A n ing s T ars (13)

Hoàng Xuân Sơn

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh…
Hometown: Vỹ Dạ, Huế.
Lý Thường Kiệt Primary
Bán Công High School and Quốc Học Huế High School
Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn.
Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.
After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề, Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn, Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ.

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)
Huế Buồn Chi (thơ,93)
Lục Bát (thơ, 2005)

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Hoàng Xuân Sơn, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

L e A n ing    s T ars

* * *

Listen to the sea afternoon

drag away with it the memories

the footprints on the sand

the pits left behind by bombs in the forest

the pools full of tears

the fresh mud and devastation

*

Consume the essence of copper

the periodic bouts of contaminated metals

in the form of dead fish

finding each other out at sea

*

the afternoon sea and the purple rain

the swaying trees on the hill

the breathtaking steep incline

leaning, the sinking point of a star 

.

May 2021

N g H i ê n G   s A o

* * *

Cứ lắng nghe biển chiều

kéo xa dần nỗi nhớ

những dấu chân trên cát

những hố bom trong rừng

những trũng lầy nước mắt

bùn non và sa cơ

*

Hãy uống lấy tinh đồng

thời nhiễu nhương kim loại

hóa thân loài cá chết

tìm nhau giữa trùng khơi

*

Biển chiều và mưa tím

cây chạng vạng trên đồi

độ dốc cắt triền thở

nghiêng chìm một cánh sao

* * *

h o à n g  x u â n  s ơ n

5 tháng 5, 2021

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

6 replies on “Hoàng Xuân Sơn | L e A n ing s T ars (13)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s