Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Văn Gia | AMIDST THE DESOLATION OF THE HUMAN HEART (7)

Nguyễn Văn Gia, the Vietnamese poet born 1951 in Thanh Khe, Danang.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

by Nguyễn Văn Gia, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

AMIDST

THE DESOLATION OF

THE HUMAN HEART

The truth is not always
obvious
What is gone
do not necessarily wants to be found
No matter how brilliant the light
staying up night after night
The love lost
washed away by the rain, the endless clouds
/
Who said distance
makes the heart grows fonder
It is nothing
short of a cliche
From their side of the globe –
the returning echoes of nasty retort
Because we all believe the truth
alone belongs to us
/
The intellectual no different to the average joe blow
the rage
Let alone
blood is thicker than water
Spitting in each other faces –
the insults
That even God, Buddha, Allah
were horrified
/
Silence is golden
often it’s wise to say nothing
Nodding to then shake your head
sitting on the fence
Vainly
in search of lost time
Because there’s nothing left
amidst the desolation of the human heart

April 2022
—–

GIỮA

HOANG MẠC

LÒNG NGƯỜI

Chẳng dễ gì
lần ra đâu là sự thực
Và biết tìm đâu
những-thứ-không-còn
Dẫu có chong đèn
bao đêm thao thức
Những tin yêu xưa
đã rụng theo mây ngàn
/
Ai đó nói sống xa nhau
tình mới đậm tình
Ôi chuyện đó
chỉ là ngôn tình sến súa
Từ hai nửa địa cầu –
người quay về nhau xỉa xói
Bởi ai cũng tin chân lý
thuộc về mình
/
Trí thức lẫn cùng đinh
khi nổi trận lôi đình
Có kể chi
giọt máu đào hơn ao nước lã
Hét vào mặt nhau –
mạ lỵ nhau cho đã
Chúa, Phật, Thánh Thần
cũng phải thất kinh
/
Im cho nó lành
chớ há miệng mắc quai
Gật rồi lắc lâu dần
dễ thành người ba phải
Chỉ hoài công thôi
đi tìm thời gian đã mất [*]
Bởi chẳng còn chi
giữa hoang mạc lòng người.
/
Nguyễn Văn Gia
[*] mượn ý À la recherche du temps perdu

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Nguyễn Văn Gia | AMIDST THE DESOLATION OF THE HUMAN HEART (7)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s