Categories
PROSE

Nguyễn Thị Phương Trâm | A woman drinking before the sun’s over the yardarm (170)

I was born 1971, Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. My family and I were a part of the first exodus of boat people after the Vietnam war. In March 1981, we settled in Sydney, Australia. I graduated with a bachelor of Pharmacy at the University of Sydney. I have been translating Vietnamese literature for the past five years in my search to better understand my mother’s language and culture. My translations have been shared through blogging over the past year. I am still a registered pharmacist practicing in Western Sydney. I hope to continue translating, and continue to share Vietnamese art and literature, beyond borders on SONGNGUTAITRAM.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

Ờ, thì, giờ, tôi, hơi say. Những người say hay thốt ra sự thật, là một lý luận theo lịch sử của nhân gian hơn là khoa học.

Tôi xưa nay vẫn hay nghĩ mình có lòng dạ của một thi sĩ. Vì tôi lúc nào cũng quá nhạy cảm một cách không thể nào giải thích cho vừa, như lúc tôi viết những khúc này mắt tôi đã rơm rớm nước mắt.

Tôi xin đặt câu hỏi với tính cách thật nghiêm túc và thâm thúy ở bạn, và cùng hoàn toàn nhận thức rằng tôi là một người đàn bà: Tại sao thi sĩ phải chờ quá Ngọ mới uống rượu? Chắc chắn trên thế giới này, đâu đó đã quá ngọ đúng không ạ?

Okay, so, now, I am, a little drunk. Drunks as a matter of fact only speak the truth, more of a historical fact than a scientific one.
I have always believed I have the heart of a poet. I am always sensitive beyond reason, I am tearing up as I note these words.
Upon you, I beg this very profound and serious question, fully aware that I am a woman: Why must a poet wait for after – noon to drink? Surely it is after – noon somewhere in the world, right?

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

7 replies on “Nguyễn Thị Phương Trâm | A woman drinking before the sun’s over the yardarm (170)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s