Categories
Wisdom

Nguyễn Thị Phương Trâm | I can’t sit still, so I’m determined to simplify my life. (171)

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

I can’t sit still, so I’m determined to simplify my life. My new clothes are what my daughter no longer likes. I like to wander around alone, though not long ago with Shani, the German shepherd being the sole best friend in my world.
I don’t like places where there are a lot of people, even when they are constantly looking for me. I only confide in a few people, since there are only a few people I trust, especially since I can lie like a professional. You should never believe in what I say, and don’t look for me.
We have lived intimately together on the internet. I have allowed you to see what I want you to see. This is more than plenty, don’t you think.
Tôi không ngồi đâu yên được, nên tôi nhất định chọn một đời sống đơn giản. Quần áo mới thường là những quần áo con gái của tôi không còn thích mặc. Tôi thích lang thang một mình, xưa thì có Shani, German shepherd của tôi là bạn thân nhất trong thế giới của tôi.
Tôi không thích những nơi nhiều người, dù rằng họ hay tìm tôi. Tôi chỉ thích tâm sự với vài người, chỉ vì tôi chỉ tin vài người, vì chính tôi là một người nói dối ra nghề. Bạn đừng tin tôi, vì vậy đừng nên kiếm tôi.
Chúng ta đã sống và gắn bó với nhau trên mạng rồi mà. Tôi đã cho bạn thấy những gì tôi muốn bạn thấy. Quá đủ rồi đúng không ạ.
_____
JULY 2021

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Nguyễn Thị Phương Trâm | I can’t sit still, so I’m determined to simplify my life. (171)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s