Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | bản mục tàn phai – a fading ego (211)

Vũ Hoàng Thư, an acclaimed Vietnamese-American poet and translator, who currently lives in Fountain Valley, California.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Vũ Hoàng Thư phỏng dịch, thơ Nguyễn Thị Phương Trâm

 

bản mục tàn phai

.

giấu bên trong 

tôi li ti

hồn mảnh vụn 

người thấy gì ở tôi

.

như ván chen

lớp sơn tồi

ai sẽ bảo thánh thần tôi mặc áo

.

máu đặc quánh

tanh lợm chao

khô khốc

lẫn lời tiếng gào bạc phụ

.

mảnh đời tôi người tưởng từ 

những vẹn toàn thanh khiết như nguyên khai

.

ngờ đâu bản mục tàn phai

a fading ego

.

in the dark

there are pieces

small pieces of me

no one sees

.

wedged between the floorboards

spattered upon the peeling paint

who said I was a saint?

.

the blood congealed

beyond rancid

dry

oh my

.

the pieces of me you see

bits of integrity

a fading ego

..

October 2021

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

8 replies on “Nguyễn Thị Phương Trâm | bản mục tàn phai – a fading ego (211)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s