Categories
POETRY/THƠ

Vũ Hoàng Thư | W i s t e r i a (5)

Vũ Hoàng Thư is a Vietnamese-American poet, who currently lives in Fountain Valley, California.

Thơ không bao giờ nói hết? Hay ta không thể nói hết về Thơ? Một câu hỏi muôn đời vì Thơ là một cái gì ta vươn tới, một mục tiêu bất khả đạt, nó tiếp tục di dời trong vô vọng của kẻ làm thơ. Nếu không Thơ sẽ ngừng hiện hữu.

By Vũ Hoàng Thư, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

***    W i s t e r i a 

I’m an explosion of purple

                  first thing in the morning

wisteria weeping 

me begging the day to come along

                       in sweet words

the blooms awaken

folk verses turning over a new page of spring

what magical language

may be more flawless

                           than the wandering

branches of blossoms

does it bother you dear?

embarrassed you?

that I’m suspicious by all the purple

                                 vines and branches wrapped around

a half mesmerised soul

the nameless song

                    in my heart

in all my wisdom

                       a home

steeped in the scent and hues of eggplant

its purest form

April 2022

—–

***    Tử đằng

tôi bừng tím

         buổi sớm mai

tử đằng rũ

tôi rủ ngày rong chơi

hoa trở dậy

         ngọt tiếng lời

bài dao ca mở trang đời xuân xanh

diệu ngữ nào

thượng thừa thành

bất ngờ giong ruổi

         đơm cành phương nghi

em có ngại?

ngượng ngùng chi?

mà tim tím gọi hồ nghi tôi về

cành nhánh quấn

         nửa hồn mê

vô thanh tôi hát

         không đề bài ca

tuệ trung tôi

         một cõi nhà

ươm màu hương thủy

tím cà nguyên khê

/

Vũ Hoàng Thư

03/2017

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Vũ Hoàng Thư | W i s t e r i a (5)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s