Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | AN EPIC ODE OF UKRAINE – 12/43 – I have a dream, not maybe I’ll just plagiarise Martin Luther King’s dream

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

March 3rd 2022

https://www.wibw.com/2022/03/03/photo-kansas-sunflower-field-used-show-support-ukraine/

I have a dream

not maybe

I’ll just plagiarise 

Martin Luther King’s dream

.

dare I ever I have a dream

including a dream of being able to speak my mind

.

he’s seen the dream

a dream which kept you up all night

that I would collude with the enemy

and gamble with your life

.

those who send atomic bombs like threatening emails

those who only speak up only after the fact

after they’ve destroyed

everything

.

the same race same skin same religion of the world

for the love of peace, “please gentleman, be kind, be gentle with us…”

be loving like a little girl

.

“dear sir, dear Mr. clown president

abandon the war, don’t let the people suffer

by announcing

surrender”

.

“we shouldn’t fall into the trap…”

“we are people with the vision to see far and wide’

“we will not be blindsided”

gosh we are nothing without the important people

.

you don’t need to know me

I’m just a witness

.

the ballot stood out because “it had nothing to do with politics”

in the times to come we must vote

we need our freedom

.

we are the hope of our ancestors

we are the inheritance of our children

the ballot is our voice

how could we possibly 

stay silent?

—–

tôi có một giấc mơ 

chứ không thôi tôi phải đạo giấc mơ 

của ông Martin Luther King 

có lẽ  

.

vì tôi chưa bao giờ dám có một giấc mơ

kể cả giấc mơ nói điều mình nghĩ 

.

ông ấy đã nhìn thấy giấc mơ

một giấc mơ khiến bạn mất ngủ

là tôi sẽ dám ăn thua đủ 

với kẻ thù 

.

những kẻ chuyên gửi bom như email đe dọa 

những kẻ chỉ dám mở miệng khi mọi thứ đã an bài 

khi người ta đã xài 

nát bét 

.

cũng chủng tộc màu da cũng tôn giáo toàn cầu 

yêu hòa bình, “các anh ơi hãy nhẹ tay chút xíu…”

nghe như là bé gái đang yêu 

.

“thưa ngài tổng thống anh hề 

hãy từ bỏ chiến tranh đừng làm dân của mình phải khổ 

bằng cách tuyên bố 

đầu hàng” 

.

“chúng ta không nên mắc mưu..”

“chúng ta là con người có mắt nhìn xa trông rộng”

“chúng ta không bị kích động” 

ôi chúng ta không có chúng tôi 

.

bạn có thể không cần biết tên tôi

tôi chỉ là nhân chứng 

.

trên lá phiếu làm màu vì “không nên quan tâm chính trị”

ngày mai chúng ta cần bỏ phiếu

chúng ta cần tự do 

.

chúng ta là hy vọng của tổ tiên chúng ta 

chúng ta là di sản của con cháu chúng ta

lá phiếu là tiếng nói của chúng ta

chúng ta làm sao mà 

câm được?

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Lê Vĩnh Tài | AN EPIC ODE OF UKRAINE – 12/43 – I have a dream, not maybe I’ll just plagiarise Martin Luther King’s dream”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s