Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | AN EPIC ODE OF UKRAINE – 18/43 – 1917, you called me Ukraine

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

March 5th, 2022

1917

you called me Ukraine

you took me home

to the Soviet Union

.

1941

you also called me Ukraine

and 6 million of my people

died fighting 1 million Nazi 

in your home

.

the Nazi babies only 6 

died spelling

na-na-zi

.

in your 

backyard

strewn 

with holes

with bullets

____

năm 1917

bạn gọi tôi là u-cờ-rai-na

bạn mang tôi về nhà 

liên bang sô viết 

.

năm 1941

bạn cũng gọi tôi là u-cờ-rai-na

và 6 triệu người chúng tôi 

đã chết khi đánh tan 1 triệu quân phát-xít vô nhà 

bạn 

.

năm 2022 

tôi vẫn là u-cờ-rai-na

và bạn gọi chúng tôi là 

phát-xít 

.

những em bé phát-xít vừa 6 tuổi 

chết khi đang đánh vần 

i tờ ít 

.

trên khoảng sân quá nhiều 

vết đạn 

chi chít

của bạn

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Lê Vĩnh Tài | AN EPIC ODE OF UKRAINE – 18/43 – 1917, you called me Ukraine”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s