Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Nguyễn Hoài Phương | happiness (1)

darling, you’ll see
happiness is very simple
for instant cold feet
warm after a touch

by Nguyễn Hoài Phương, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

darling, you’ll see

happiness is very simple

for instant cold feet

warm after a touch

*

as simple as that

overwhelming happiness

in my embrace your beautiful feet 

should it ever be cold

_____

lúc nào đó rồi em thấy

niềm vui đơn giản vô cùng

thí dụ hai bàn chân lạnh

tự nhiên sờ thấy ấm lên

*

đơn giản chỉ có vậy thôi

mà sao vô cùng hạnh phúc

ta ngồi ôm bàn chân đẹp

mong sao đừng lạnh nữa trời

13 07 20

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

6 replies on “Nguyễn Hoài Phương | happiness (1)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s