Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Hàn Chung | The Words of Procreation (1)

Nguyễn Hàn Chung, an American-Vietnamese poet, currently residing in Houston, Texas.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Hàn Chung, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

The Words of Procreation

 

Procreation has a wiggly tail

coincides with the dropping of an egg

in optimal condition

hopeful of the making of a tiny life

 

Breeding without a tail

how will it wiggle its short-deficient form

even when all is perfect 

penetrable is naught

 

Words with a tail have shaken the mortal’s heart

if lucky last longer 

than a moment a day

a week a month a year

fateful then possible the hundred the thousand years

unending

 

Words lost of its tail

survives the present moment a second a minute

a huge part of a poet’s grace

 

The words with a tail uncountable

in world breeding in the billions 

words with tails if they’re lucky it be bounded in a red book

the rarity of a brilliant poet

a protagonist in a legend

a kung fu warrior in a fantastical tale

 

Upon the destruction of two precious sacs

earnestly we procreate

accepting the tragedy of notoriety and fame


 

Chữ & Tinh trùng

 

Tinh trùng có đuôi ngo ngoe 

gặp thời trứng rụng

trong điều kiện ắt có và đủ 

hy vọng sẽ có một sinh linh bé bỏng tựu thành

 

Tinh trùng không có đuôi 

lấy gì ngo ngoe tấm tinh ngắn ngủi

dẫu gặp trứng rụng trong bất cứ điều kiện nào

cũng không thể thất kinh

 

Chữ có đuôi lay động lòng người

gặp may mới có cơ sống lâu hơn 

một ngày một buổi

một tuần một tháng một năm

gặp kỳ duyên mới sống trăm năm nghìn năm 

trường cữu

 

Chữ mà rụng đuôi rồi 

sống được một sát na một giây một phút

là phước phần lớn của nhà thơ

 

Tinh trùng có đuôi ngo ngoe sa số hằng hà

 tỷ tỷ trên hành tinh

chữ có đuôi may lắm còn ẩn tàng trong sách đỏ 

 thi sĩ tài hoa hiếm hoi 

như một nhân vật trong truyền thuyết 

như một nhân vật võ hiệp kỳ tình của văn chương hư ảo 

 

Ta lụi tàn cả hai món bảo bối  

vẫn ráng rẩm làm thơ nhưng không đời nào 

ta chịu nhận mình đã rơi vào bi kịch của hư danh

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s