Categories
EDITORIAL

Nguyễn Thị Phương Trâm | BẠN (270)

I was born 1971, Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. My family and I were a part of the first exodus of boat people after the Vietnam war. In March 1981, we settled in Sydney, Australia. I graduated with a bachelor of Pharmacy at the University of Sydney. I have been translating Vietnamese literature for the past five years in my search to better understand my mother’s language and culture. My translations have been shared through blogging over the past year. I am still a registered pharmacist practicing in Western Sydney. I hope to continue translating, and continue to share Vietnamese art and literature, beyond borders on SONGNGUTAITRAM.
(July 2021)

Lúc mới đầu học đánh vần lại, tôi không quen sử dụng từ “bạn”. “Bạn” theo hiểu biết của tôi lúc đó là “friend”. Tôi thì lại không có bạn. Tự nhiên có cả một quê hương là bạn của mình tôi thấy nó có vẻ ngượng làm sao.

Cách tôi sưng hô có lẽ là đã 40 năm quá cũ? Tôi thấy, tôi và anh, tôi và chị, em, cô, chú v.v.. vẫn hay hơn với những sự kính nể trên dưới..

Nhưng nhờ dịch thơ của anh Lê Vĩnh Tài mỗi ngày cứ “you” mãi thành thói quen. Ai cũng như ai ráo.

Đúng là thơ hậu hiện đại quá xá công bằng và bình đẳng các tình yêu ạ.

🙃

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s