Categories
POETRY/THƠ

Hoàng Xuân Sơn | T H E    F R A G I L I T Y    O F    A    B R E A T H (38)

Hoàng Xuân Sơn

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh…
Hometown: Vỹ Dạ, Huế.
Lý Thường Kiệt Primary
Bán Công High School and Quốc Học Huế High School
Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn.
Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.
After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề, Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn, Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ.

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)
Huế Buồn Chi (thơ,93)
Lục Bát (thơ, 2005)

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Hoàng Xuân Sơn, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

T H E F R A G I L I T Y O F A B R E A T H

)( )(
soft
to gushing
a breath like a straw mat rustling
cutting into a sound sleep
a breath like mine
heartbreaking
denial
echoes of an ancient dagger
on heaving chest
life (sharpening its blade)
keen, out for fresh blood
the eerie breath
a sea of apparitions
endless crazy waves
breath shattering rocks
a life sentence in a grain of sadness
)(
31 tháng 5, 2022

M A N H T H Ở

)( )(
nhè nhẹ
rồi dồn dập sao
thở như manh chiếu
cứa bào giấc mê
thở như ta
hống
não nề
vọng âm chủy thủ
bết bê ngực
đời
sắc lẻm hạt máu mùa tươi
thở như rờn rợn
ma hời đại dương
trăm năm bờ sóng dự cuồng
thở băm mành đá
hạt buồn chung thân
)(
h o à n g x u â n s ơ n
26 tháng 5, 2022

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

4 replies on “Hoàng Xuân Sơn | T H E    F R A G I L I T Y    O F    A    B R E A T H (38)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s