Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Thanh Dang | thanksgiving (2)

Thanh Dang, the American-Vietnamese poet currently lives and work in Houston, Texas

Me – a traveler – fumbling through the jungle of dusks,
Leaving or returning ?
Within the journeys devoid of power
Who am I since I, myself I have lost…

By Thanh Dang, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Perhaps there, the past autumns reside,

Kiss my footprints on the grass-strewn path upon my departure ?

The inns noted in all direction

Images of time – thanksgiving – memos of the Heart !

Me – a traveler – fumbling through the jungle of dusks,

Leaving or returning ?

Within the journeys devoid of power

Who am I since I, myself I have lost…

Raising the glasses – The cheers – In honour of the greenness of leaves

The wishes for now and forevermore

One needs not the endless fight to survive

The freshest of spring, present in all days

Có thể lại mùa Thu xưa ở đó,

Hôn bước mình trên lối cỏ rồi đi ?

Nếu phải viết muôn phương là quán trọ

Ảnh một thời – thâm tạ – Trái tim ghi !

Tôi – hành giả – trong rừng chiều lẫn khuất,

Để tìm về hay chỉ bước chân ra ?

Tôi không biết với hành trình bất lực

Tôi là ai tôi lạc cả tôi mà…

Nâng cốc rượu – Mời nhau – Mừng lá thắm

Chúc bây giờ và chúc cả ngàn sau

Người chẳng phải cần bon chen vạn dặm

Mùa Xuân tươi có sẳn ở trong ngày

July 2021

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Thanh Dang | thanksgiving (2)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s