Categories
ART POETRY/THƠ

Vũ Hoàng Thư | W h o a m I (1)

Vũ Hoàng Thư is a Vietnamese-American poet, who currently lives in Fountain Valley, California.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Vũ Hoàng Thư, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

***        W h o  a m  I

Who am I?

the sunlight, clouds, lips, the wind

the dying moments

the calling upon time

the sunlight,

on scented locks of hair 

clouds,

the long journey paused on deserted isles

lips,

the fumbling clumsy verse

the wind,

by me upon whose lips whose cheeks

Who am I?

earth, water, fire, air…

one day shall

return to the ashes of long ago 

earth,

the source of your legend

water,

the forever cascades which hugs you

the wind

wraps endless your throat the lustre of jade 

fire,

the warmth of your love, and that part of me

26/07/2021

***       Ta là ai

           

         

Ta là ai?

nắng, mây, môi, gió…

tuế nguyệt phôi pha

gọi tháng ngày 

nắng,

đậu tóc thơm người buổi nọ

mây,

chồn chân dừng hải đảo buồn

môi,

mấp máy lời thơ vụng dại

gió,

cùng ta ghé má môi ai

           

Ta là ai?

đất, nước, gió, lửa…

một ngày

về cát bụi xa xưa

đất, 

tìm lại mầm em cổ tích

nước, 

ôm em lưu lượng hằng hà

gió,

lùa gáy em tròn ngọc bích

lửa,

ấm tình em và chút ta

        

Vũ Hoàng Thư

(Oct. 2012)

———————————

           

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Vũ Hoàng Thư | W h o a m I (1)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s