Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Vũ Hoàng Thư | W h i c h   h a l f ? (3)

Vũ Hoàng Thư is a Vietnamese-American poet, who currently lives in Fountain Valley, California.

Thơ không bao giờ nói hết? Hay ta không thể nói hết về Thơ? Một câu hỏi muôn đời vì Thơ là một cái gì ta vươn tới, một mục tiêu bất khả đạt, nó tiếp tục di dời trong vô vọng của kẻ làm thơ. Nếu không Thơ sẽ ngừng hiện hữu.

By Vũ Hoàng Thư, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

W h i c h   h a l f ?

one half joking

one half fun

one sunny breeze

one moment waiting for the rain

one green spring

just right

one private thought residing

the separation overwhelming

one touch of dew

the rows of tears

one felt someone falling

the unforeseeable ups and downs

one calculating

amongst the ambiguity

one sat down

laughed about nothing at all

(October 2021)

Nửa nào?

một nửa đùa

một nửa chơi

một vờn nắng gió

một chờ đợi mưa

một xuân xanh

biết đã vừa

một riêng ngồi lại

ngập thừa ly tan

một sương sa

lệ luống hàng

một nghe thân ngã

những thăng trầm mù

một toan tính

giữa thật hư

một ngồi xuống

bật tiếng cười hư không

Vũ Hoàng Thư

02/2013

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

5 replies on “Vũ Hoàng Thư | W h i c h   h a l f ? (3)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s