Categories
POETRY/THƠ

Đỗ Khiêm | A WOMAN’S DESIRE – THỊ DÂM (1)

(Those who have looked at a woman with sinful intent have already in their heart the desire – Matthieu)

(Ai nhìn phụ nữ mà ước ao phạm tội thì đã tà dâm trong lòng rồi – Matthieu )