Categories
POETRY/THƠ

Vũ Hoàng Thư | W i s t e r i a (5)

Vũ Hoàng Thư is a Vietnamese-American poet, who currently lives in Fountain Valley, California.

Thơ không bao giờ nói hết? Hay ta không thể nói hết về Thơ? Một câu hỏi muôn đời vì Thơ là một cái gì ta vươn tới, một mục tiêu bất khả đạt, nó tiếp tục di dời trong vô vọng của kẻ làm thơ. Nếu không Thơ sẽ ngừng hiện hữu.

Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | bản mục tàn phai – a fading ego (211)

Vũ Hoàng Thư, an acclaimed Vietnamese-American poet and translator, who currently lives in Fountain Valley, California.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | The articulation of the murderous dark (199)

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Vũ Hoàng Thư is a Vietnamese-American poet and translator, who currently lives in Fountain Valley, California.

Categories
ART

Nguyễn Thị Phương Trâm | Vũ Hoàng Thư

A pencil sketch by Nguyễn Thi Phương Trâm

Categories
POETRY/THƠ

Vũ Hoàng Thư | The ramble (4)

Vũ Hoàng Thư is a Vietnamese-American poet, who currently lives in Fountain Valley, California.

Thơ không bao giờ nói hết? Hay ta không thể nói hết về Thơ? Một câu hỏi muôn đời vì Thơ là một cái gì ta vươn tới, một mục tiêu bất khả đạt, nó tiếp tục di dời trong vô vọng của kẻ làm thơ. Nếu không Thơ sẽ ngừng hiện hữu.

Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Vũ Hoàng Thư | W h i c h   h a l f ? (3)

Vũ Hoàng Thư is a Vietnamese-American poet, who currently lives in Fountain Valley, California.

Thơ không bao giờ nói hết? Hay ta không thể nói hết về Thơ? Một câu hỏi muôn đời vì Thơ là một cái gì ta vươn tới, một mục tiêu bất khả đạt, nó tiếp tục di dời trong vô vọng của kẻ làm thơ. Nếu không Thơ sẽ ngừng hiện hữu.

Categories
POETRY/THƠ

Vũ Hoàng Thư | Poetry(2)

Vũ Hoàng Thư is a Vietnamese-American poet, who currently lives in Fountain Valley, California.

Thơ không bao giờ nói hết? Hay ta không thể nói hết về Thơ? Một câu hỏi muôn đời vì Thơ là một cái gì ta vươn tới, một mục tiêu bất khả đạt, nó tiếp tục di dời trong vô vọng của kẻ làm thơ. Nếu không Thơ sẽ ngừng hiện hữu.

Categories
ART POETRY/THƠ

Vũ Hoàng Thư | W h o a m I (1)

Vũ Hoàng Thư is a Vietnamese-American poet, who currently lives in Fountain Valley, California.

the wind
wraps endless your throat the lustre of jade
fire,
the warmth of your love, and that part of me

Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ Wisdom

William Blake | To See A World

To see a World in a Grain of Sand
And a Heaven in a Wild Flower,
Hold Infinity in the palm of your hand
And Eternity in an hour.